Podstawą prawną prowadzenia Rejestru Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Tykocin, jest art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) oraz rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189). 

Zgodnie z w/w przepisami, instytucje kultury podlegają wpisowi do rejestru z urzędu, z dniem wpisu uzyskują osobowość prawną. 

Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Tykocin obejmuje następujące instytucje: 

1) Centrum Kultury Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej 
2) Gminną Bibliotekę Publiczną w Tykocinie. 
Rejestr instytucji kultury prowadzi Referat Organizacyjno- Inwestycyjny Urzędu Miejskiego w Tykocinie.
 

Dane w rejestrze aktualizowane są na bieżąco. Zmiany wpisu dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej. 

Dane zwarte w rejestrze udostępnia się przez: 
1) otwarty dostęp do zawartości rejestru (bezpłatnie przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Tykocinie), 
2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej. 

  

Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury. 

Organizator prowadzący rejestr wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony. 

Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej, odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze. 

Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego. 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Tykocinie

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Gołębiewska

Data wytworzenia: 2018-03-27

Wprowadzający: Filip Kurzyna

Data wprowadzenia: 2016-01-08

Modyfikujący: Filip Kurzyna

Data modyfikacji: 2021-05-06

Opublikował: Filip Kurzyna

Data publikacji: 2016-01-08