Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tykocin

SPIS TREŚCI

WSTĘP

1. Podstawy opracowania studium 6
2. Przedmiot studium 6
3. Zadania studium 6
4. Elaborat studium 6

CZĘŚĆ I

 

UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY TYKOCIN

 

 

1. Ocena lokalnych zasobów środowiska przyrodniczego i występujące zagrożenia dla środowiska 7

1.1. Położenie fizyczno - geograficzne i administracyjne, struktura użytkowania gruntów 7
1.2. Rzeźba terenu 7
1.3. Budowa geologiczna i surowce mineralne 8

1.3.1. Budowa geologiczna 8
1.3.2. Surowce mineralne 8

1.4. Wody powierzchniowe i podziemne 8

1.4.1. Wody powierzchniowe 8
1.4.2. Wody podziemne 10

1.5. Gleby - element wartości rolniczej przestrzeni produkcyjnej 11

1.5.1. Waloryzacja przyrodnicza gleb 12
1.5.2. Waloryzacja użytkowo - rolnicza gleb 12
1.5.3. Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej 13
1.5.4. Malioracje 13

1.6. Lasy 13
1.7. Warunki klimatyczne 14

1.7.1. Temperatura 14
1.7.2. Opady atmosferyczne 14
1.7.3. Dynamika powietrza atmosferycznego 15

1.8. Obiekty i obszary prawnie chronione 15
1.9. Zagrożenia i degradacja środowiska 15

1.9.1. Zagrożenia wód powierzchniowych 15
1.9.2. Zagrożenia powietrza atmosferycznego 16
1.9.3. Zagrożenia hałasem i wibracjami oraz elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym 16
1.9.4. Zagrożenia powierzchni ziemi i innych elementów środowiska przyrodniczego . 16

1.10. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego 17

1.10.1. Podstawowa struktura funkcjonalno - przyrodnicza gminy 17
1.10.2. Główne wnioski do kierunków zagospodarowania przestrzennego 17

2. Środowisko kulturowe 18

2.1. Obiekty zabytkowe i o wartościach kulturowych 18
2.2. Stanowiska archeologiczne 21

3. Sfera społeczna 22

3.1. Potencjał ludnościowy i jego rozmieszczenie 22

3.1.1. Ludność i obszar miasta i gminy 22
3.1.2. Zmiany rozmieszczenia ludności 22
3.1.3. Zmiany w stanie i strukturze ludności 23
3.1.4. Ruch naturalny ludności 24
3.1.5. Migracje ludności 24
3.1.6. Zatrudnienie 25
3.1.7. Bezrobocie 26
3.1.8. Źródła utrzymania ludności rolniczej 27
3.1.9. Przewidywane zmiany w dynamice demograficznej 27

3.2. Warunki mieszkaniowe 28

3.2.1. Zasoby i warunki mieszkaniowe 28
3.2.2. Ruch budowlany 29
3.2.3. Struktura własnościowa zasobów mieszkaniowych 30
3.2.4. Prognoza potrzeb mieszkaniowych 30

3.3. Urządzenia obsługi ludności 31

3.3.1. Szkoły podstawowe 31
3.3.2. Szkoły gimnazjalne 31
3.3.3. Szkoły średnie 31
3.3.4. Wychowanie przedszkolne 31
3.3.5. Ochrona zdrowia i opieka społeczna 32
3.3.6. Kultura 32
3.3.7. Handel i gastronomia 33
3.3.8. Sport i rekreacja 33
3.3.9. Inne usługi i urządzenia 34

4. Sfera gospodarcza 34

4.1. Rolnictwo 34

4.1.1. Użytkowanie gruntów 34
4.1.2. Indywidualne gospodarstwa rolne 36
4.1.3. Uprawy rolne 38
4.1.4. Hodowla 39
4.1.5. Przewidywane kierunki produkcji rolnej 39

4.2. Urządzenia obsługi rolnictwa 39
4.3. Przemysł i rzemiosło produkcyjne 40
4.4. Podmioty gospodarki narodowej 40

5. Struktura funkcjonalno - przestrzenna obszaru i sieci osadniczej gminy . 40

5.1. Struktura i funkcje obszaru gminy 40
5.2. Struktura i funkcje jednostek sieci osadniczej gminy 41
5.3. Prognozowane zmiany w sieci osadniczej 42
5.4. Układy przestrzenne zabudowy 42

6. Komunikacja 42

6.1. Sieć drogowa 42
6.2. Techniczne zaplecze motoryzacji 51
6.3. Komunikacja autobusowa PPKS 51
6.4. Ocena funkcjonowania komunikacji 52

7. Infrastruktura techniczna 53

7.1. Zaopatrzenie w wodę 53
7.2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 58
7.3. Gospodarka odpadami stałymi 58
7.4. Elektroenergetyka 59
7.5. Ciepłownictwo 60
7.6. Gazownictwo 60
7.7. Telekomunikacja 60

8. Związki funkcjonalne gminy z otoczeniem 61

8.1. Związki z m. Białymstokiem 61
8.2. Związki z innymi gminami i miastami 61

9. Syntetyczna ocena zaspokojenia potrzeb ludności i zagospodarowania przestrzennego 62
10. Ponadlokalne główne elementy struktury przestrzennej gminy 64
11. Szanse oraz ograniczenia i bariery rozwoju miasta i gminy Tykocin 64

11.1. Szanse rozwoju 64
11.2. Bariery i ograniczenia rozwoju 65

12. Główne problemy zagospodarowania przestrzennego gminy do uwzględnienia w kierunkach zagospodarowania przestrzennego 65

CZĘŚĆ II

 

CELE I KIERUNKI ZAGOSODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY TYKOCIN

1. Cele rozwoju zagospodarowania przestrzennego 66

1.1. Cel główny 66
1.2. Cele operacyjne: 66

1.2.1. w zakresie ochrony, kształtowania i wykorzystania środowiska 66
1.2.2. w zakresie poprawy warunków życia ludności 66
1.2.3. w zakresie rozwoju ekonomicznego . 66
1.2.4. w zakresie rozwoju komunikacji 66
1.2.5. w zakresie infrastruktury technicznej 66

2. Kierunki i zadania ochrony i wzbogacania walorów środowiska przyrodniczego

2.1. Sieć dolin rzecznych 67
2.2. Lasy 67
2.3. Zieleń urządzona 67
2.4. Obiekty i obszary prawnie chronione 68
2.5. Kierunki ochrony sanitarnej środowiska 68

2.5.1. Kierunki i zadania w zakresie ochrony wód powierzchniowych 68
2.5.2. Kierunki ochrony sanitarnej powietrza atmosferycznego 68
2.5.3. Kierunki ochrony ludzi i środowiska przed hałasem i wibracjami 69
2.5.4. Kierunki i zadania w zakresie ochrony przed szkodliwym promieniowaniem 69
2.5.5. Kierunki i zadania w zakresie ochrony powierzchni ziemi 70

3. Kierunki, zasady i instrumenty ochrony, wzbogacania i racjonalnego użytkowania środowiska kulturowego

3.1. Kierunki ochrony, użytkowania i wzbogacania 70
3.2. Instrumenty realizacji w/w kierunków 71
3.3. Ochrona stanowisk archeologicznych 71
3.4. Tworzenie nowych wartości kulturowych 71

4. Kierunki zmian w strukturze funkcjonalno - przestrzennej obszarów i jednostek osadniczych gminy 71

4.1. Funkcje gminy 71
4.2. Funkcja ekologiczna 71
4.3. Funkcja turystyczno - wypoczynkowa 72
4.4. Funkcja rolnicza 72
4.5. Funkcja mieszkaniowa 72
4.6. Funkcja produkcyjna pozarolnicza 72
4.7. Funkcja obsługi ludności 72
4.8. Funkcja obsługi gospodarki leśnej 72
4.9. Funkcja obsługi transportu drogowego 72
4.10. Funkcje jednostek osadniczych 72

5. Kierunki i zadania rozwoju infrastruktury społecznej 73

5.1. Tendencje demograficzne 73
5.2. Kierunki przekształceń i rozwoju mieszkalnictwa 73
5.3. Kierunki przekształceń i rozwoju usług 73

6. Kierunki rozwoju ekonomicznego gminy 74

6.1. Tworzenie warunków do rozwoju rolnictwa 74

6.1.1. Ochrona i poprawa jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej . 74
6.1.2. Poprawa struktury własnościowej obszarów rolnych 75
6.1.3. Wspieranie otoczenia rolnictwa 75
6.1.4. Podnoszenie poziomu technologii produkcji 75

6.2. Kierunki rozwoju przemysłu i rzemiosła produkcyjnego 75

6.2.1. Wykorzystanie majątku trwałego 75
6.2.2. Dopuszczenie w ustaleniach planów miejscowych 75
6.2.3. Wykorzystanie złóż surowców mineralnych 75
6.2.4. Wyznaczenie nowych terenów 75

6.3. Kierunki i zadania rozwoju turystyki i wypoczynku 75

6.3.1. Kierunki rozwoju turystyki 76
6.3.2. Zadania na rzecz realizacji w/w kierunków 76
6.3.3. Instrumenty polityki przestrzennej na rzecz realizacji 76

7. Kierunki i zadania rozwoju komunikacji 77

7.1. Sieć drogowa 77

7.1.1. Drogi krajowe 78
7.1.2. Droga wojewódzka 78
7.1.3. Drogi powiatowe 78
7.1.4. Drogi gminne 79

7.2. Techniczne zaplecze motoryzacji 79
7.3. Komunikacja autobusowa 80
7.4. Ścieżki rowerowe 80

8. Kierunki rozwoju elektroenergetyki 80
9. Kierunki rozwoju gazownictwa 80
10. Kierunki rozwoju ciepłownictwa 81
11. Kierunki rozwoju systemu telekomunikacyjnego 81
12. Kierunki rozwoju systemu zaopatrzenia w wodę 81
13. Kierunki działania i zadania w zakresie rozwoju systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków sanitarnych 82
14. Gospodarka odpadami stałymi 84
15. Kierunki działań w zakresie obrony cywilnej i p.- pożarowej 85

CZĘŚĆ III

 

POLITYKA PRZESTRZENNA MIASTA I GMINY TYKOCIN

1. Lista ważniejszych zadań celu publicznego 86

1.1. Zadania ponadlokalnego celu publicznego 86

1.1.1. W zakresie ochrony i kształtowania środowiska 86
1.1.2 Ochrona środowiska kulturowego 86
1.1.3. Układ drogowy 86
1.1.4. Elektroenergetyka i telekomunikacja 86

1.2. Zadania lokalne celu publicznego 87

1.2.1. W zakresie ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego i kulturowego 87
1.2.2. W zakresie przygotowania i zagospodarowania terenów i obiektów 87
1.2.3. W zakresie komunikacji 87
1.2.4. W zakresie infrastruktury technicznej 87

2. Polityka w zakresie sporządzania planów miejscowych 87
3. Polityka w zakresie gospodarki nieruchomościami gminy 88
4. Współpraca władz samorządowych miasta i gminy z administracją rządową i samorządową 88

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Miasta i Gminy Tykocin

Wytwarzający/odpowiadający: Alina Matysiuk - Stankiewicz

Data wytworzenia: 2017-11-14

Wprowadzający: Beata Maliszewska

Data wprowadzenia: 2003-09-25

Modyfikujący: Beata Maliszewska

Data modyfikacji: 2017-11-14

Opublikował: Beata Maliszewska

Data publikacji: 2003-09-25